Hakkında

Müşavirliğimiz, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslara göre görev yapmaktadır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Müşavirliğimiz, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslara göre görev yapmaktadır.

Müşavirliğimizin görevleri ve sorumlulukları, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesi ile 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinde belirlenmiştir.

Hukuk Müşavirliğimiz; idaremizin muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludur.

Buna göre Hukuk Müşavirliğimizin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Hukuk Müşavirliğimiz muhakemat hizmetleri kapsamında;
  1. İdaremizin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.
  2. İdaremizce hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.
 2. Hukuk Müşavirliğimiz hukuk danışmanlığı kapsamında;
  1. İdaremiz hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idaremiz birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idaremiz ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idaremiz birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirir.
  2. Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.
  3. İdaremiz amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.
 3. Hukuk Müşavirliğiz, hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini ve idaremizce verilen diğer görevleri yürütür.

Bu görevler yerine getirilirken, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde üst yöneticilere (Rektör ve Genel Sekreter) karşı sorumlu olmakla birlikte, 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın uygulamalarında doğrudan yetki, görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Anılan kanunla Hukuk Müşavirine Harcama Yetkililiği görevi ve yetkisi verilmiştir.